PRIVACYVERKLARING

Versie: 24 april 2022

Door gebruik te maken van de dienstverlening van Manovra verklaar je deze privacyverklaring te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.
​​
Manovra, gevestigd te Herpen, met KvK nummer 55962823, begeleidt organisaties, teams en
individuen in het versterken van duurzame inzetbaarheid en wendbaarheid. Dit doen we door
advisering, interim HR, projectmanagement, coaching en training.

Website en cookies
De website van Manovra verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Manovra kan je niet identificeren.

Persoonsgegevens
Manovra verzamelt uitsluitend tot personen herleidbare informatie die uitdrukkelijk en vrijwillig beschikbaar zijn gesteld door jezelf of derden aan wie je daarvoor toestemming geeft. Deze informatie kan onder andere bestaan uit je NAW-gegevens, functie, bedrijfs- of privéadres, e- mailadres, telefoonnummer en gegevens over je loopbaan (waaronder bijvoorbeeld je cv) en interessegebieden.

Verstrekking aan derden
Er worden gespreksverslagen en rapportages gemaakt gedurende de dienstverlening Manovra. In het kader van het bevorderen van een goede en efficiënte dienstverlening en het verrichten van administratieve handelingen, kunnen jouw persoonsgegevens worden uitgewisseld met derden. Met deze derden (denk bijvoorbeeld aan een arbodienst, een coachbureau of een door Manovra ingehuurde specialist) heeft Manovra een verwerkersovereenkomst. Je gegevens worden pas aan derden verstrekt nadat jij toestemming gegeven hebt.

Manovra behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist of
gerechtvaardigd is om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Manovra te beschermen. Daarbij wordt jouw recht op privacy zoveel mogelijk gerespecteerd.

Ook komt het voor dat jouw persoonsgegevens gedeeld worden met een bevoegde derde, zoals een ingehuurd administratiekantoor. In dat geval zullen uitsluitend de gegevens worden gedeeld die noodzakelijk zijn om de betreffende werkzaamheden uit te kunnen voeren.

Bewaartermijn
Manovra zal je persoonsgegevens niet langer verwerken en bewaren dan noodzakelijk. Dit betekent dat persoonsgegevens bewaard worden zolang dit nodig is om een goede dienstverlening te leveren. Manovra houdt zich aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht. Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Manovra zijn vastgelegd? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Jouw rechten
Je hebt recht op inzage in je dossier, een rectificatie of het wissen van jouw persoonsgegevens. Dit verzoek doe je per e-mail (info@manovra.nl).

Hoe jouw gegevens zijn beveiligd
Alle apparaten die jouw gegevens ontsluiten zijn vergrendeld met een wachtwoord en/of
vingerafdruk. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. E-mails die AVG-gevoelige informatie bevatten worden versleuteld verstuurd.

Klacht
Er wordt zorgvuldig omgegaan met het verwerken van jouw persoonsgegevens. Mocht er
onverhoopt een datalek ontstaan, dan zal Manovra dit melden bij De Autoriteit Persoonsgegevens en passende maatregelen treffen. Als jij zelf een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Manovra, dan kun je een klacht indienen bij De Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen en feedback
Mocht je vragen of feedback hebben naar aanleiding van deze privacyverklaring, neem dan gerust contact op (info@manovra.nl).

Deze privacyverklaring is het laatst gewijzigd op 24 april 2022.

Start typing and press Enter to search