ALGEMENE VOORWAARDEN DOP HR & COACHING
HANDELEND ONDER DE NAAM MANOVRA

Versie: april 2022

Artikel 1. Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
◊ opdrachtnemer: Manovra die deze algemene voorwaarden gebruikt voor het aanbieden van
diensten;
◊ opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie die de opdracht voor de
werkzaamheden verstrekt;
◊ diensten: alle door opdrachtnemer aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten
waaronder advisering, interimopdrachten, projectmanagement, coaching & training alles in de ruimste zin des woord, alsmede alle andere ten behoeve van de opdrachtgever verrichte
werkzaamheden van welke aard dan ook, uitgevoerd in het kader van een opdracht,
waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever zijn
verricht;
◊ coachee: degene die deelneemt aan begeleidings-, advies- of coachtraject, dat laatste als hij
niet zelf de opdrachtgever is.
◊ deelnemer: degene die deelneemt aan training, cursus, workshop of overige georganiseerde
leervormen in groepsverband;

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten
waarbij opdrachtnemer diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn
slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen;
2. Niet alleen opdrachtnemer maar ook alle personen of ondernemingen die bij de uitvoering van enige opdracht voor de opdrachtgever zijn betrokken, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen;
3. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en
vervolgopdrachten van de opdrachtgever;
4. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van
toepassing, tenzij deze door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 3. Offertes
1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de
aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd;
2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven;
3. Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie;
4. Opdrachtnemer is gerechtigd ter zake van het verrichten van diensten (gedeeltelijk)
vooruitbetaling te verlangen alsook tussentijds te factureren.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
1. Met de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten leiden voor opdrachtnemer tot een
inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij opdrachtnemer gehouden is haar verplichtingen zodanig na te komen, als naar normen van zorgvuldigheid en vakmanschap naar de maatstaven van het moment van nakomen van opdrachtnemer verlangd kan worden. Opdrachtnemer zal bij coachopdrachten de richtlijnen en gedragsregels van de NOBCO naar beste inzicht en vermogen naleven;
2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer
het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de opdrachtgever geschieden;
3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen;
4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze
onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn;

Artikel 5. Contractduur en opzegging
1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Indien de duur van de opdracht een jaar of langer is, dienen partijen een opzegtermijn van tenminste 3 maanden in acht te nemen.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg dienovereenkomstig aanpassen;
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de
opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen;
3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten;
4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Aan de opdracht zal door opdrachtnemer niet zonder toestemming van de opdrachtgever extern gerefereerd worden.

Artikel 8. Intellectuele eigendom
1. Voor zover auteurs-, merk-, modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele
eigendom berusten op de door opdrachtnemer ter uitvoering van de overeenkomst geleverde
diensten, is en blijft opdrachtnemer houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De
opdrachtgever mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel
waartoe deze aan de opdrachtgever verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam- en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen;
2. Opdrachtnemer behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 30 dagen na
factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook;
2. Indien de opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet uiterlijk op de vervaldag heeft betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is. In geval van betalingsverzuim door de opdrachtgever is opdrachtnemer gerechtigd alle ten behoeve van de opdrachtgever te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daarvoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
3. Ingeval van betalingsverzuim is de opdrachtgever voorts een rente verschuldigd van 1% per
kalendermaand of indien hoger, de wettelijke rente, over de openstaande vorderingen;
4. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens
opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn;
5. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur;
6. Als van opdrachtnemer meer dan de gebruikelijke inspanning wordt verlangd ter uitvoering van de overeenkomst, kan opdrachtnemer voor aanvang van haar werkzaamheden betaling (of
daarmee gelijk te stellen zekerheid) eisen.

Artikel 10. Incassokosten
In geval opdrachtgever in verzuim is met de volledige betaling van de door opdrachtnemer aan
opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan is opdrachtgever aan opdrachtnemer
buitengerechtelijke kosten verschuldigd, waarbij het navolgende geldt:
a. Voor zover opdrachtgever niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijk maximaal toegestane vergoeding ter zake buitengerechtelijk incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke Incassokosten, voor zover het openstaande bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door opdrachtnemer wordt voldaan.
b. Voor zover opdrachtgever handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf maakt
opdrachtnemer aanspraak op vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, welke
kosten in dat geval, in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW en in afwijking van het Besluit
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, reeds nu voor alsdan worden vastgesteld op een bedrag gelijk aan 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van EUR 150 voor iedere gedeeltelijk of volledig onbetaald gelaten factuur. Onder deze kosten zijn begrepen de kosten van eventueel in te schakelen incassobureaus. Ongeacht deze kosten is de opdrachtgever ook de verdere kosten zoals deurwaarders- en advocatenkosten verschuldigd.

Artikel 11. Aansprakelijkheid
1. Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten, tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van opdrachtnemer;
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht,
althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft;
3. In afwijking van hetgeen in lid 2 van dit artikel is bepaald wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde factuurbedrag;
4. Indien door of in verband met het verrichten van diensten door opdrachtnemer of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door opdrachtnemer afgesloten algemene aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt;
5. Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 12. Annulering / beëindiging van de overeenkomst
1. Opdrachtnemer heeft het recht om zonder opgave van reden een opdracht te annuleren of
deelname van een opdrachtgever te weigeren dan wel de door de opdrachtgever aangewezen
coachee te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het
volledige door deze aan opdrachtnemer betaalde bedrag;
2. De opdrachtgever heeft het recht een opdracht (hierbij inbegrepen deelname aan of de opdracht voor een cursus, training, begeleidings- of coachtraject) te annuleren per aangetekend verzonden brief;
3. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van de
opdracht (hierbij inbegrepen de cursus, training, begeleidings- of coachtraject) kosteloos
geschieden. Bij niet annulering is de opdrachtgever verplicht het totaalbedrag van de
geannuleerde opdracht te voldoen.
4. Bij annulering binnen 4 weken tot en met 1 week voor aanvang van de opdracht (hierbij
inbegrepen de cursus, training, begeleidings- of coachtraject) is opdrachtnemer gerechtigd om
50% van het verschuldigde bedrag in rekening te brengen en bij annulering binnen een week het volledige bedrag.
5. Ingeval de opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen coachee of deelnemer na aanvang van de cursus, training, begeleidings- of coachtraject de deelname tussentijds beëindigt of daaraan anderszins niet deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling, tenzij de bijzondere omstandigheden van het geval, naar het oordeel van opdrachtnemer, anders rechtvaardigen.
6. Een individueel begeleidings- of coachgesprek kan tot 24 uur voor aanvang van het gesprek
kosteloos worden afgezegd en verplaatst. Bij afzegging en verplaatsing binnen 24 uur is
opdrachtnemer gerechtigd om het volledige tarief dat is afgesproken voor het gesprek in rekening te brengen. Indien de opdrachtgever dan wel de aangewezen coachee niet op het geplande gesprek verschijnt, is Opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.
7. Als één der partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichting niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort komende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wel geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.

Artikel 13. Partiële nietigheid
1. Indien enige passage in deze algemene voorwaarden of enig onderdeel van de overeenkomst te eniger tijd nietig mocht zijn, dan wel vernietigd mocht worden, dan blijven voor het overige de voorwaarden en overeenkomst in stand. Partijen zullen alsdan voor de nietige c.q. vernietigde passage overleg plegen teneinde een vervangende regeling te treffen, die de bedoeling die de partijen met de overeenkomst en de voorwaarden hadden het dichts benadert.

Artikel 14. Persoonsgegevens
1. Door het aangaan van een overeenkomst met opdrachtnemer wordt aan opdrachtnemer
toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de overeenkomst verkregen
persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor haar
eigen activiteiten.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen en overeenkomsten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing;
2. Elk geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van deze overeenkomst of van nadere overeenkomsten of werkafspraken voortvloeiende uit deze overeenkomst, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst, hetzij juridisch hetzij feitelijk, zal ter beslechting aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd worden voorgelegd.
3. Een geschil leidt niet tot het opschorten van de betalingsverplichtingen die volgen uit deze
overeenkomst.

Artikel 16. Wijziging van de voorwaarden
1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging of aanvulling.
3. Indien opdrachtgever een wijziging of aanvulling niet wil accepteren, kan jij dit tot datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden schriftelijk kenbaar maken aan opdrachtnemer, waarbij partijen in overleg zullen treden.

 

Versie: april 2022

Start typing and press Enter to search